• brunes-monika
  • brunes-banlist
  • brunes-fragtime
  • brunes-froum
  • brunes-gifko
  • blog-brunes
  • brunes-samp
  • brunes-vsd

Čo všetko o vás Facebook vie?

Az­da nik­to iný ok­rem Fa­ce­boo­ku vás ne­mô­že dos­tať k to­mu, aby ste zdie­ľa­li toľ­ko osob­ných úda­jov, ako to ro­bí­te na tej­to naj­väč­šej so­ciál­nej sie­ti. Zrej­me na tom ma­jú zá­slu­hu aj prep­ra­co­va­né zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov. Ponúkame zoznam 80 hlavných vecí, ktoré Facebook o vás vie a môže ich použiť proti vám:

Add a comment

The Facebook

Facebook

Facebook je najväčšia sociálna sieť, ktorú založil Američan Mark Zuckerberg dňa 4.2.2004 počas štúdia na Harvardovej Univerzite. Spoluzakladateľmi sociálnej siete sú Chris Hughes, Dustin Moskovitz a Eduardo Saverin.

Add a comment

Lorem ipsum text

Lorem ipsum je pseudo-latinský text, ktorý sa používa najčastejšie pri doplnení textu v grafickom designe. Tento text nič neznamená, takže čítanie tohto textu je zbytočné. "Text je podobný klasicej latine, ale v skutočnosti je nezmyselný, zmyselný.

Add a comment